Tangram Clínic neix amb
l’objectiu d’ajudar-te a
avançar i a aconseguir
l’estat de benestar
en
aquest camí que ano-
menem vida.

A vegades, per
diferents raons
o situacions, no
trobem el nostre
lloc o no ens sentim a gust,
ja que es poden presentar difi-
cultats que no sabem com afrontar,
o bé es dona la presència d’un malestar
psicològic
.

És important pensar que la nostra ment està
lligada al nostre cos
, i les dues parts
han d’estar en armonia i plenitut, per
aquest motiu quan creguis que quelcom
no funciona en aquesta armonia
demana’ns consell.

A Tangram t’ acompanya-
rem i guiarem durant un
procés de psicoterapia
adaptat a les teves neces-
sitats i característiques
d’una manera completa-
ment individualitzada i
confidencial
per tal de
donar solució a aquestes
dificultats.

Psicologia clínica adults

Psicologia clínica infantojuvenil

Felicitat, Benestar, Tractament psicològic
Suport escolar, Tangram Psicologia
Psicologia clínica adults, Tangram Psicologia
Suport escolar, Tangram Psicologia
Psicologia clínica infantil, Tangram Psicologia
Tangram TM - info@tangrampsicologia.com - tlfs: 932 42 63 67 / 692 91 14 75 Avís legal    Copyright 2018 ©
Articles
Tangram, Articles Of
Tangram, Articles On
Siguenos en nuestro